Tänkvärt


Ödmjukhet

När själen är förkroppsligad inom världarna av tidrymd är dess främsta uppgift att uttrycka kärlek villkorslöst och utan motiv. Ödmjukhet är att inse att när hjärtat, sinnet och själen är i balans med varandra genom en Högre Intelligens eller Formskapande Kraften, och att deras hela existens upprätthålls genom denna förbindelse av villkorslös kärlek så kan själens röst i ödmjukhet komma till tals.

Ödmjukheten förstår att den varelse som du representerar, din mest fulländade identitet, själen, är närvaron av kärlek förkroppsligad i mänsklig form, och att denna kärlek uttrycker sig genom energihjärtat, i det rena intellektet hos det kontemplativa sinnet och den medskapande strävan i hjärtat, sinnet och själen.

Ödmjukhet är att uttrycka denna kärleksfrekvens, medveten om att den härrör från något som redan existerar i en högre dimension. Den är en befriande kraft där alla är ett, alla är jämbördiga, alla är gudomliga och alla är odödliga.

Ödmjukhet förväxlas ofta i formens värld med anpassning, på grund av
rädsla, för att undvika konflikt. Detta har ingen som helst koppling till
ödmjukhet.

Med Kärlek Ljus och Glädje.
Jonas
Siggarp 2015 07 08

Tacksamhet

Vist är det väl så att vi dagligen omges av saker och ting som vi tar för givet i stället för att inse vilka gåvor vi är omgivna av. Gåvor som vi glömt att uppskatta som vi borde känna djup tacksamhet och uppskattning inför. Tacksamhet inför dessa gåvor som faktiskt i själva verket drar till sig ytterligare fler gåvor att vara tacksamma för under inverkan av Universums lag.

På ett djupare plan kan vi med tacksamhet förstå och bli medvetna om insikten att vi lever i en illusionens värld separerade i sinnet från källan och inse att i verkligheten är hela mänskligheten skapad utifrån den villkorslösa kärleken en enda ras oberoende av färg och nationalitet med exakt samma mål att utvecklas i den villkorslösa kärleken för att åter medvetet förenas med källan.
Vi är alla ett.

Med Kärlek Ljus och Glädje.
Jonas
Siggarp 2015 07 06


Reaktion och Förståelse.

När ni utsätts för något som ni upplever med att känna er kränkta eller brist på respekt. I upplevelsen och din reaktion döljer sig ofta ett dömande. 

Omfamna detta ditt inre mörker i kärlek så att du finner förståelse. Genom förståelse och medkänsla och ett accepterande av att den som utsätter dej för denna oförrätt handlar och agerar utifrån sin frekvens och medvetenhet och kan inte annat och det är helt i sin ordning då vi alla är på resa mot ett högre medvetande. Då det alltid finns en mening med allt det som sker så var uppmärksam på om du bär på något som du behöver förstå och hela.

Med Kärlek Ljus och Glädje.
Jonas
Siggarp 2015 06 03


Att tänka på
.

Vad man gör mot någon annan gör man mot sig själv, eftersom allt är ETT. När denna insikt manifesterats hos majoriteten av mänskligheten är det, det som kommer att avsluta konflikterna i världen.
Allt som håller på att ske på Jorden nu är en del av uppstigningsprocessen och er uppgift är att medvetet leva i närvaro och sanningen.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Siggarp 2015 05 09

Frid och Harmoni

Vi strävar efter frid och inre harmoni. För att det skall vara möjligt att uppnå detta optimalt krävs det att vi blir Mästare i att förstå och hantera våra känsloreaktioner och vetskapen att vi på ett högre plan har genom val gjort dessa val och där med själv skapat dessa situationer för att få en erfarenhet i formens värld. Så när du reagerar med förståelse och acceptans och förhåller dej neutral så närmar du dej Mästerskap över dina känsloreaktioner som är en förutsättning för frid och harmoni och inre frihet.

Med Kärlek Ljus och Harmoni
Jonas
Siggarp 2015 04 17

 Att finna ditt sanna jag.

Ditt sanna jag finner du i total närvaro i nuet helt fri från den ständigt malande rösten som försöker övertyga dej om vem du är.
I nuet är du fri från egot och i kontakt med din själsenergi vem du verkligen är och där du upplever glädje och harmoni.

Med Kärlek ljus och glädje
Jonas
Amorgos 2015 04 10

Vad menas med att ha en sann relation till dig själv.

Att ha en sann relation till dig själv innebär att jag inser att jag är den jag verkligen är, en Gudomlig manifestation av Gud. Att du i alla situationer lyssnar till ditt hjärta och följer det i största kärlek, i ovillkorlig kärlek.
För att nå dit mina vänner finns det bara en väg och det är genom att lyssna till edra hjärtan och vara uppmärksamma på det som försöker störa er och inte låta er vilseledas av andras sanningar.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Amorgos 2015 04 10

Vad innebär det att vårda sig själv.

Att vårda sig själv innebär att vara i vår sanning i alla situationer, att lyssna till hjärtats röst.
Det innebär också att leva sunt. Att röra på sig då vi behöver den energi som genereras när kroppen är i rörelse. Att lyssna till kroppens behov av vila. Att inte låta formens värld ta över vår energi.
Att äta sund kost och avhålla oss från gifter och även tankar som kan förgifta vårt system.

Med Kärlek Ljus och Glädje
Jonas
Amorgos 2015 04 09

Hälsning på Baliskt maner.

Deras hälsning tolkar jag som något verkligt fint och kärleksfullt. Genom att fingrarna är vända uppåt låter man Gudsljuset fylla sitt hjärtat.
Händerna som föres samman framför hjärtat visar att jag framför min hälsning till personens verkliga jag, Själen.
Att man håller händerna tillsammans visar att vi alla är ett och bugningen med ett leende visa ödmjukheten in för varandra.
Kanske inte alla på Bali tolkar det så men personligen känns det som att detta är ursprunget till denna hälsning.
Med ljus och Kärlek och Glädjens leende Jonas
Siggarp 2015 01 16


Nya Tidsåldern
 

Den nya tidsåldern som är här nu kommer resurserna på vår Jord att fördelas ej genom tvång utan genom Kärlek, en process som redan påbörjats.
De som ändå håller fast vid det gamla kommer med tiden inte att kunna vara kvar i detta utan genom olika händelser och upplevelser ansluta sig till kärlekens väg då det gamla kommer att upplevas som ohållbart. De kommer att uppleva att de som befinner sig i kärleksfrekvensen kommer att ta avstånd från dem vilket medför att de kommer att känna sig isolerad från sin omgivning tills dess att de inte längre kan stå emot de Kärleksfrekvenser från Universum
som alla tar del av i dag.
Med Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Bali 2015 01 14

Året 2015

Detta år 2015 är en vändpunkt för många av er. Den 5 Januari genomgick många av er et mörkt dygn med upplevelser av hopplöshet, meningslöshet, huvudvärk och värk i alla muskler och leder. Vad som då skedde var att ni lämnade allt det gammal som var lagrat i edra celler bakom er, där av den fysiska smärtan, för att kliva in i det nya, renade och transformerade mot ett högre medvetande och utveckling. En tilltagande transformation som kommer att fortgå på er väg för att närma er i sanning den Villkorslösa Kärleken.

Med Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Bali 2015 01 12

Öppenhet

Varje gång ni är på väg att utföra en handling eller ett uttalande fråga då er själva om ni kan stå för detta inför alla i alla sammanhang. Om det finns minsta tveksamhet avstå då från dessa handlingar eller uttalanden. 
Om ni gör dessa handlingar eller uttalanden kommer ni att på ett djupare plan bära rädslan att bli avslöjade och som i sin tur begränsar er i er frihet. 
Vet att ni då begränsar er och kan aldrig känna er helt fria och trygga. Var i din absoluta sanning mot dej själ som är nyckeln till frihet.

Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Bali 2015 01 10

Tillit

Att ha full tillit innebär att förstå och acceptera att allt som sker har ett högre syfte. Att allt som sker har en mening och syfte för var och ens utveckling i formens värld men även på ett högre plan och att det som sker är till det bästa för var och en. Även om det som sker genom egots inverkan kan
kännas som ni är på villovägar så leder det till det som är bäst för er och er utveckling.
Kärlek, Ljus och Glädje Jonas
Bali 2015 01 05

Energiflöde

Ett ständigt inflöde av energier strömmar in till er från Universum för att underlätta er uppstigningsprocess och förhöjning av ert medvetande som gör det möjlig för er att kunna urskilja vad som tillhör gamla mönster i Formens värld och Universums högre syften. Att kunna hantera det ständigt automatiska bruset från sinnet som inte är ett aktiv tänkande utan bara finns där och grundar sig på det som varit och som påverkar er sätt att vara och handla.

Dessa Universella energier gör det möjligt för er att se med andra ögon på vad som sker i er omgivning, världen och det som ni utsätts för. Ni har det fria valet att vara, tänka agera utifrån de gamla mönstren i Formens värld eller se det utifrån Universums perspektiv där inget bra eller
dåligt finns. Ha endast tillit till att det som sker har högre syftet, så besparar ni er mycket smärta och funderingar.
Var i Kärlek och ha tålamod och tillit till att allt blir som det ska och till det
bästa för er.

Med Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Siggarp 2014 12 20

Självinsikt

Självinsikt min kära handlar om att kunna urskilja det som tillhör det lägre jaget. Och genom denna självinsikt vårda ditt sanna jag och leva i kärlek utifrån dina självinsikter att ständigt vara i din sanning för dej själv och andra.
Med Ljus och Kärlek Jonas
Siggarp 20141122

Tankens inverkan

Älskade vänner vet att tankens kraft är skapande och läkande. Låt oss se på när tanken refererar till gamla händelser kanske sådana som sårat eller skrämt dej och skapat obehagliga situationer i det förflutna så kommer det också dessa händelser vidmakthållas i form av rädslor med tankens hjälp och åter igen framkalla dessa rädslor och hålla dig i sitt grepp, egots grepp.
Men mina kära vet att egot endast kan vara verksamt i förfluten tid och
framtiden. I från förfluten tid, återskapar egot rädslor och i framtiden med senarior med hopp och förväntningar som i sin tur ligger till grund för besvikelser när det inte blir som ni tänkt er. Den skapande tanken i nuet skapa, manifesterar och läker utan inblandning av egot ty egot kan aldrig vara verksamt i nuet då ni helt och hållet står i kontakt med er själva. Här och nu är det tillstånd där inre frid och balans råder och er egen gudomliga kärlek råder i balans med allt som är.
Och mina vänner detta tillstånd befinner sig endast ett ANDETAG från det
förflutna och framtiden.
Med Ljus och kärlek Jonas
Siggarp 2014-09-09

Själen och Egot
Älskade vänner jag vill nu tala litet om egot och Själen hur ni genom att lyssna in i djupet av er själva på de känslor som dessa förmedlar. Själen förmedlar sig alltid via ert energihjärta genom en känsla av glädje värme och kärlek. När ni står inför ett val känn då in i djupet av era vackra hjärtan om ni finner dessa subtila fina känslor där men om du i stället upplever ett obehag i magen eller kanske vi ska säga solarplexus så är ni på väg ut på ett sidospår om detta blir ert val. 

Ibland kan ni uppleva stor glädje och en behaglig känsla i solarplexus och kanske då följa det som ni kallar MAGKÄNSLAN men var då medveten om att får du inte detta bekräftat via energihjärtat så är även detta ett villospår ty då är det ert Ego som lockar er med sina drömmar. Egot utrycker sig via den så kallade magkänslan och era tankar. 

Ni kan aldrig bli helt fria från egot mina kära men vet att har ni lyckats bemästra den negativa sidan av ert ego så kan det i stället bli en följeslagare som ansluter sig till Själens gudomliga väg.
Kärlek Ljus och Glädje
Halmstad 2014-09-03

Hjärtöppning

Älskade vänner det lyser och strålar om er i ert ljus som bara blir starkare och starkare, genom de energier som nu strömmar in från universum. Ni förses med högre frekvenser som ger tillgång till ny visdom och nya sanningar.
Många av er känner av smärta och sorg när dessa kärleksfulla energier påverkar er genom att ni har svårighet att öppna upp era energihjärtan. Ibland grundar sig dessa svårigheter att öppna upp från händelse på er väg genom livet som ni inte kunnat förlåta er själva eller andra själar ni mött.
Känn på dessa händelser i er meditation och förlåt er själva. Kanske det behöver vara så att ni behöver möta en person och genom ödmjukt och kärleksfullt samtal skapa ett avslut.
Dessa oavslutade händelser, uppfostran och samhällets påverkan, påverkar er självkänsla och ert egenvärde. Detta kan skapa blockeringar som motverkar er hjärtöppning.
Vet att ni alltid är perfekta som ni är och ingen dömer er för något ting. Se alla händelser som en ny kunskap och var tacksamma för dessa. Vid era meditationer ge er själv en liten stund där ni sänder kärlek till er själva från er själva. Till att börja med kanske det känns som att det inte når fram men ha tålamod så kommer ni uppleva kärleken till er själva allt mer.
I Kärlek Ljus och Glädje Jonas
Siggarp 2014-08-26

Separationen

Vid alla separationer uppstår en tomhet när ni kanske haft en lång relation tillsammans och alla bindningar som skapats i form av mängder av små trådar mellan era gudomliga hjärtan och solarplexus som slits av i en för er smärtsam process. Varför sker då detta när ni älskat varandra så högt?
Under tidens gång, kanske år av kärlek, glädje och ibland sorg och oenighet eller ni faller in i slentrian då den kärlek som en gång var så stor inte får sin näring och omvårdnad och utvecklingen stannat upp. När själen finner att rörelsen stannat upp och ingen utveckling sker skakar den om oss genom sjukdom, olyckor eller kanske en annan själ som bryter in och uppfyller det du tror du saknar. Denna brytning sätter igång rörelsen ty Själen, ditt verkliga jag, har endast sann utvecklig som sitt mål.
En del själskontrakt är avsedda att gälla livet ut men kan brytas tillfällig med hjälp av en annan själ för att skapa förändringar för att ni ska känna den verkliga betydelsen ni har för varandra eller så är det så att ni avslutat ert själskontrakt.
Ni har själskontrakt med många, i verklighet med alla som kommer in och påverkar ert liv.
Ett livslångt Själskontrakt kan naturligtvis brytas av den fria viljan och detta sker ofta på grund av egots drömmar. Ett livslångt själskontrakt som bryts
är smärtsamt då det sällan går att avlägsna alla dessa små fina trådar mellan era gudomliga energihjärtan och gör så att ni ej kommer till ro i det nya. De högt vibrerande djuren som kommer in i era liv har också själskontrakt med er men dessa är enkelriktade så till vida att de har till uppgift att förse er med den kärlek som ni så väl behöver och ibland tar de på sig era sjukdomar för att ni skall kunna fullfölja ert livslånga själskontrakt. 

Med ljus och kärlek Jonas
Siggarp 20140818


Sår i vår aura.

Vi befinner oss nu i en tid där de universella energierna påverkar oss och våra kroppar förfinas i sin struktur och vi blir allt känsligare känslomässigt sätt samtidigt som vårt medvetande når nya höjder.
Det är så viktigt att vi är uppmärksamma på hur vi agerar mot varandra och anstränger oss att vara kärleksfulla i vårt agerande och hur vi uttalar oss till dem som står oss nära.
Om någon som står mig nära känner sig attackerad eller sårad så fastnar det som ett sår i auran och lagras där samtidigt som motparten får dåligt samvete för sitt agerande och får själv ett sår i sin aura.
När detta upprepats tillräcklig många gånger uppstår problem med självkänslan hos båda. Det kan lösas genom att man tillsammans på ett kärleksfullt sätt löser upp detta men en ny oenighet kan aktivera de gamla såren. Det vi sänt ut är bestående.
Det är också av vikt att vi börjar tänka på hur rent allmänt uttrycker oss då allt vi sänder ut smälter in i det globala energifältet och påverkar balansen mellan de negativa och positiva energierna.
Var tacksam och kärleksfulla så bidrar vi till universums totala energier.
Med ljus och kärlek Jonas
Siggarp 20140819


Kommunikation

Älskade vänner, önskar prata litet om hur ni kommunicerar med varandra. Ofta när ni samtalar med varandra och ni känner er förnärmade eller attackerad så svarar ni med att gå till motattack. 

Beskriv då i stället vad ni upplever och känslan som uppstår inom er och fråga hur det verkligen var menat. Det som har uttalats kanske inte alls var menat som ni uppfattade det. Kanske är det så att din reaktion grundade sig på ett gammalt sår från tidigare upplevelser i livet. En annan person hade kanske inte alls reagerat eller blivit sårad, då våra reaktioner ofta grundar sig på tidigare upplevelser.
Genom att beskriva er känsla öppnar ni upp för en kärleksfull dialog utan att någon behöver må dåligt. Kanske det gamla såret kan läkas i denna dialog. Lev och kommunicera med kärleken som fundament.
Kärlek och Ljus Jonas
Siggarp 2014-08-24


Världsläget

Allt som sker nu runt om i världen kan tyckas märkligt i denna tid när så starka energier strömmar in från universum, energier som är laddade med kärlek.
Denna kärleksenergi och medvetandehöjande energi har just den effekten att den starkt påverkar de mörka krafterna och skapar rädslor i maktens korridorer.
Det som kommer upp på grund av energierna är sådant som länge legat och
grott i bakgrunden.
Det är då viktigt att ni som är medvetna förhåller er neutrala till dessa händelser. Dras ni med i det negativa tänkandet förstärks problemen och medför att förhållandena blir värre där dessa dramer utspelas.Dessa gamla komprimerade energier måste upp till ytan för att lösas upp.
Samtidigt blir det allt fler som inte accepterar detta och kommer att bidra till att det får ett slut.
Så förhåll er neutral och bidra till att det får ett slut i den mån ni kan. Minsta lilla insats gör nytta då det alltid handlar om summan av energierna.
Med Ljus och Kärlek Jonas
Siggarp 2014-08-22


Transformation
Hela mänskligheten befinner sig i en unik tid på moder Jord En tid som hela Universum ser fram emot när er vackra Jord i sin helhet går upp i sina nya frekvenser.
Jorden har kommit långt i sin frekvenshöjning och längtar efter att även ni ska
följa med i denna frekvenshöjning.
Ni har vibrerat med en frekvens utifrån era celler som motsvarar kolatomens frekvens. Just nu har energierna som flödar in mot Jorden kraftig ökat för att stå kvar och inte som tidigare tillfälliga höjningar.
Detta energiflöde påverkar oss succesivt så att våra celler kommer att vibrera på en frekvens som motsvarar en kristallens frekvens. Förstå att detta innebär att ert medvetande höjs. I alla frekvensområden får ni tillgång till en ny Kraft, Visdom och en högre vibrerande Kärlek som gör er mer känsliga som då också får er att se på verkligheten med nya ögon och en ny sanning.
Varje frekvensområde innehåller en högre visdom och där med förändras också er sanning. Den visdom som finns i de nya frekvenserna är något som ni har tillgång till men ni måste ändå förvärva den och manifestera den i ert system genom att ni arbetar med er själva genom meditation och uppmärksamhet på när era gamla mönster sanningar kommer upp så att ni kan lämna dem bakom er.
Vistas gärna i naturen som berikar er med sina kraftfulla energier och centrera er där så att ni upptäcker naturens skönhet och att allt är ett i hela skapelsen stenar träd ja allt som ni kan se och inte kan se. Varje människa djur ja allt som skapats är en del av dej.
Ni är nu på väg att se mer och mer genom slöjan som häller er kvar i illusionen så att ni kan känna och för stå den verkliga verkligheten.
Med ljus och kärlek Jonas
Siggarp 2014-08-21

Den stora Kärleken

När du uttrycker att du älskar någon, vad betyder det då för dig? Troligtvis betyder det olika för de flesta människor beroende på vad de gått igenom i livet och hur de påverkats av vad de har läst och hört. 

Kanske det känns som en sång av glädje och längtan i hjärtat när du tänker på din Älskade. Naturligtvis helt utan krav i någon form. Måste det inte vara så för alla som säger att de älskar någon, ty det är vägen till den stora Kärleken.

Allas vårt mål här på jorden är att nå fram till den Stora Kärleken. För att finna vägen dit behöver du en partner som du verkligen älskar.

En partner som tvingar dig att gång på gång gå ned i din djupaste känsla där du finner och får möta din sårbarhet. Du måste också våga lyfta fram den i ljuset, acceptera den och förstå att det inte handlar om dig utan det handlar om dina minnen från tidigare upplevelser.

Förstå att det åter igen är egot som fått en törn. Det är också viktig att få uttrycka din reaktion på ett ödmjukt och kärleksfullt sätt utan att någon känner sig anklagad, ty det är helt och hållet din egen process.

Den sorg och längtan som då uppstår inom oss, när vi blir sårade, är vår längtan efter den Stora Kärleken. Den kärlek som vi alla längtar efter.

När Kristus talar om fullbordan så tolkar jag det som att vi blivit ett med den Stora Kärleken.

Den Kärleken når vi bara genom att möta vår sårbarhet, ty när vi inte längre är sårbara utan bara upplever sången och glädjen i hjärtat så behöver vi inte längre kärleken. Då är vi Kärleken.

En fin relation utan krav och i största respekt för varandra är kanske det bästa sättet att nå fram till Kärleken, kanske det enda sättet. När vi väl nått dit så kommer vi att upptäcka att vi inte längre är sårbara, ty Kärleken läker allt. Detta innebär också att vi känner Kärlek till allt som är skapat. Glöm inte att tacka din partner för att hon/han har tålamod att delta i denna fantastiska process.

Med Kärlek Ljus och Glädje Jonas

Att överlämna sig till Universum

När vi överlämnar oss till universum kommer vi i flödet som både helar och läker eftersom det inte finns några gränser där. Vi behöver inte fundera över framtiden ty den löser sig till det som är bäst för oss.
Det enda vi behöver göra är att aktivt känna in vad som känns bra för stunden och handla där efter utan att ifrågasätta eller analysera vad det får för konsekvenser.

Söker vi att uppnå något speciellt, sätter vi upp ramar för vad vi vill uppnå och därmed begränsar vi oss till dessa ramar och faller ur flödet som helar och läker. Den som söker en speciell kärlek finner den ej för Kärleken finns där redan och bara är. Den går inte att styra eller påverka. Kärleken finner dej när du slutar söka, för först då är du öppen och mottaglig för kärleken då du inte begränsar den.

Kärleken finner dej alltid när du minst anar det. Dess vägar kan vara förunderliga och övergår oftast vårt förstånd.

I Kärlek, Ljus och Glädje Jonas

Affirmation.

Tack till livet vid problem

Jag tackar den högsta aspekten av mig själv för att jag får leva och vara frisk nu när jag vet att jag själv är ansvarig för min hälsa och mina tankar.

Jag tackar för den gåva som de utmaningar jag står inför givit mig. En gåva som jag sänt till mig själv för att lära mig att lyssna till mig själv och leva i den sanning som jag bär inom mig.

Sanning som säger att jag är perfekt som jag är och att jag därmed inte heller
är beroende av andras bekräftelse. Jag är medveten om att när jag uttrycker min sanning på ett ödmjukt sätt kan ingen ta illa vid sig. Ingen skuld behöver jag känna när jag uttrycker min sanning på ett ödmjukt sätt.

För sanningen representerar kärleken till mig själv och omgivningen och därmed själen och min egen gudomlighet.

Jag är också medveten om att den som ändå tar illa vid sig, väljer själv att göra det, och är då naturligtvis i behov av den sanningen för sin egen utveckling.

Jag är medveten om att den sanning som vilar i djupet av mitt hjärta aldrig kan skada någon, ty den är av mitt eget gudomliga ursprung.

Jag är också medveten om att om jag inte uttrycker min sanning skapar jag negativa energier inom mig som oftast leder till sjukdom eller ångest.

Jag tackar för insikten om hur högt jag värderar livet och min familj. Från och med nu gör jag mitt bästa för att ta plats i mig själv och min sanning.
Jag är medveten om att lever jag efter gamla mönster som delvis grundar sig på andras sanningar och mina rädslor. Andras sanningar ger ingen substans då de saknar förankring i mig själv.

Därför tar jag nu plats i mig själv utan rädslor och lever i min fulla styrka och gudomliga utstrålning.

I Kärlek, Ljus och Glädje Jonas

Tack till livet vid sjukdom

Jag tackar den högsta aspekten av mig själv för att jag får leva och vara frisk nu när jag vet att jag själv är ansvarig för min hälsa och mina tankar.

Jag tackar för den gåva som min sjukdom gett mig. En gåva som jag sänt till mig själv för att lära mig att lyssna till mig själv och leva i den sanning som jagbär inom mig. Sanning som säger att jag är perfekt som jag är och att jag därmed inte heller är beroende av andras bekräftelse.

Jag är medveten om att när jag uttrycker min sanning på ett ödmjukt sätt kan
ingen ta illa vid sig. 
Ingen skuld behöver jag känna när jag uttrycker min sanning, för sanningen representerar kärleken till mig själv och omgivningen och därmed själen och min egen gudomlighet.

Jag är också medveten om att den som ändå tar illa vid sig väljer själv att göra
det och är då naturligtvis i behov av den sanningen för sin egen utveckling.
Jag är medveten om att den sanning som vilar i djupet av mitt hjärta aldrig kan skada någon, ty den är av mitt eget gudomliga ursprung.

Jag är också medveten om att om jag inte uttrycker min sanning skapar jag negativa energier inom mig som oftast leder till sjukdom eller ångest.

Jag tackar för insikten om hur högt jag värderar livet och min familj. Från och med nu gör jag mitt bästa för att ta plats i mig själv och min sanning.

Jag är medveten om att lever jag efter gamla mönster som grundar sig i andras sanningar, dessa ger ingen substans då de saknar förankring i mig själv. Därförtar jag nu plats i mig själv utan rädslor och lever i min fulla styrka och gudomliga utstrålning.

I Kärlek, Ljus och Glädje Jonas

Att döma

De flesta av oss har synpunkter på andra människor utan att förstå varför en människa handlar eller beter sig på ett speciellt sätt. Vi kan alltid utgå ifrån att personen ifråga handlar på just detta viset av orsaker som är grundade på tidigare upplevelse, händelser, uppfostran, eller annan påverkan.

Det kan också vara så att vi helt enkelt inte förstår innebörden av handlingen. En handling som kanske gjordes med största kärlek och omtanke. När vi vet detta skall vi vara noga med att aldrig uttrycka negativa uttalanden om en person, då vi kan få en annan person att tro på något som inte är sant. Döm aldrig dig själv eller någon annan.

Varför ska vi döma när inte GUD gör det?

När du får känslan av att du inte handlat på det sätt som känns bra för dig så gläds åt att du utvecklats vidare och fått en ny insikt. Gör ditt bästa för att rätta till det som inte kändes rätt i den mån det går. Det som du upplevde som fel, var en gåva sänd till dig ifrån dig själv, för att du skall gå vidare på din väg mot målet. När du nu känner känslan, var uppmärksam. En liknande händelse återkommer troligtvis som en prövning på att se om du minns vad du lärt dig.

Ha alltid i tankarna att bakom varje människas fasad döljer sig den mest kärleksfulla och ödmjuka varelse.

Lycka till!! Jonas

Att följa känslan

Många säger ofta att när de följer känslan, det är då det går galet. När vi försöker att följa känslan har vi ofta en rädsla inbakad i detta, eftersom känslan vanligtvis avviker från vanemönstret, det mentala starkt begränsade vane-mönstret som påtvingats oss under generationer. Vi har satt likhetstecken mellan utveckling genom känslan och problem. Detta får oss att inte följa känslan, vår sanning, hela vägen, utan bara delvis och det hindrar den positiva utvecklingen och kan därmed skapa problem.

Tryggheten ligger inte i det kända mönstret, utan i tilliten till oss själva, vår egen känsla som också är vår sanning. När du agerar endast ut ifrån vad som är sant för dig påskyndar du din väg utmed den stig du en gång har valt. Om du skapar en erfarenhet som baserar sig på din sanning i nuögonblicket i stället för att reagera på en erfarenhet från tidigare upplevelser skapar du dig en ny sanning och ett nytt jag.

Känn sanningen och den skall göra dig fri. Känslorna är själens språk och din
själ är din sanning.

Lycka till! Jonas

Sann känsla

Några känslor är sanna känslor, de som kommer från själen och några är förfalskade känslor, de som är konstruerade av tanken. De förfalskade känslorna är i verkligheten inga känslor utan endast tankar maskerade till känslor.

Dessa tankar grundar sig på tidigare erfarenheter, på andras erfarenheter och till och med på skrämselpropaganda, Våra reaktioner har inget med verkligheten att göra, bara hur vi uppfattar verkligheten, En verklighet baserad på andras eller våra egna tidigare upplevelser.

Den stora utmaningen som människa är att befinna sig här och nu. Vi måste anstränga oss att inte skapa tankar runt nu-ögonblicket, utan leva det.

Kom ihåg att vi sänt detta ögonblick till oss själva, som en gåva för att vi skall kunna utvecklas vidare. Ögonblicket innehåller fröet till den sanning som vi önskar minnas. Trots det ställer vi oss utanför nuögonblicket och dömer det och agerar som vi gjort tidigare. Möt varje nuögonblick klart och rent utan förutfattade tankar, så kan vi skapa den vi i verkligheten är.

Livet är en process av skapande i varje nuögonblick. Det kan tyckas svårt men
det handlar om tillit, till att det finns en mening med
allt som sker.

Älska dig själv, gläds och beröm dig själv varje gång du lyckas.

Lycka till!

Jonas

Uttala känslor

Måste jag uttala mina känslor även om de tycks mig negativa eller destruktiva? Känslorna är varken negativa eller destruktiva, de är bara sanningen. Frågan är bara hur jag säger sanningen.

Det är viktigt att jag utrycker sanningen på ett kärleksfullt och ödmjukt sätt samt är noga med att säga hela sanningen. Uttrycker jag inte hela sanningen säger jag ett och sänder ut ett annat budskap och de som lyssnar förstår inte vad jag säger.

När jag säger hela sanningen på ett kärleksfullt och ödmjukt sätt och det uppfattas som negativt eller destruktivt så kan det bero på att mottagaren valt att ta emot sanningen på det sättet oavsett vad jag säger.

Vid dessa tillfällen är det inte mycket jag kan göra. Det viktiga är hur jag förmedlarbudskapet, inte hur det tas emot.

Misslyckas jag med att uttrycka en negativa känsla korrekt stänger jag den inne, en känsla som gnager i kroppen och tynger själen ända tills jag lyckas uttrycka den på ett kärleksfullt, ödmjukt, känslofullt sätt och med medkänsla.

Gäller det en känsla i relation till en annan person kan den bara uttalas till den person det gäller för att jag skall kunna frigöra mig från den. Känner jag ändå ingen lättnad beror det troligtvis på att det är någonting inom mig själv som jag
inte är klar med.

I samma ögonblick som jag uttrycker mitt budskap känner jag att något inte stämmer. Be då om ursäkt och tacka för hjälpen med din nya insikt.

Utrycker jag denna känsla till någon annan, kan jag få denna person att tro på något som inte är sant, när kanske problemet ligger hos mig själv, vilket det oftast gör. Jag acceptera känslan och utgår till att börja med att problemet finns hos
mig själv, innan jag går vidare.

Kärleksfullt Jonas
Siggarp 1999

Vad vill jag

När vi är djupt engagerade i formens värld tappar vi kontakten med själen då vi i verkligheten behöver den som mest. Vi skall eftersträva att vara helt klara med vad vi verkligen vill och önskar oss. Ofta ändrar vi inriktning från dag till dag. För varje gång vi ändrar oss sätter vi hela universum i rörelse med nya energier för att manifestera vår vilja och våra önskemål.

Allt i universum är en ständigt pågående process där många personer och faktorer måste vara på plats för att våra önskemål skall kunna uppnås. Ändrar vi oss varje dag, hinner aldrig dessa processer bli klara och vi kommer i princip ingenstans.

Därför är det så viktigt att vara ett med oss själva och verkligen känna in vad vi önskar och inte försöka anpassa oss till andras önskningar och därmed inte heller befinna oss i vår egen sanning.


Var klar och fast i dina beslut och manifestera dem varje dag så når du ditt mål till slut, ty dina beslut är Guds vilja.

Manifestera din önskning på ett sådant sätt att de redan är verklighet.

Kärleksfullt

Jonas

Vad är bäst

När jag ställer mig frågan vad är bäst för mig, ställer jag samtidigt en fråga som jag omöjligt kan svara på eftersom det kräver att jag känner min framtid som grundar sig på hundratals variabler och faktorer i både universum och i min nära omgivning.

Utgångspunkten för mig bör vara: Vem är jag? Är detta ett uttryck för vem jag önskar att vara i djupet av mitt hjärta?

Jag kan tillåta beslut och handlingar att formas utifrån att jag chansar eller gör medvetna val. Livet som levs genom val är ett liv av medveten handling. Ett liv som levs genom att chansa är ett liv som levs genom omedveten reaktion.

Reaktionen är ofta en handling som jag tidigare upplevt, jag söker i min minnesbank efter samma eller nästan samma upplevelse och handlar som jag gjorde förra gången. Detta är helt och hållet arbete från mina tankar och har inget med själen att göra.

Det enda sättet är att vara fullständigt i nuet, i nuögonblicket och gå in i min känsla utan att låta tanken tillrättalägga den sanning, som i verkligheten är min själs sanning som i sin tur representerar vem jag egentligen är.


Själen vet i sin visdom att den upplevelse jag har i detta ögonblick är en upplevelse sänd till mig av Gud innan jag var medveten om den.

Själen söker nu intuitivt den perfekta lösningen för att hela felaktiga tankar och ge mig en korrekt upplevelse av vem jag verkligen är.

Detta kräver att jag lyssnar noga till mitt hjärta och är sann mot mig själv.

Kärleksfullt

Jonas

Passionen


I början av en relation trevar vi oss fram och söker och plötsligt är vi i passionen, upplever passion och attraktion på ett sätt som vi inte trott varmöjligt. Passionen är den kraft som driver oss vidare in i vår relation för attnå en större kärlek.

Passionen är den kraft som får oss att våga utforska utan krav, utan hämningar, den flammar upp så som elden för att så småningom falna och sprida en stark och stabil värme.

I början och under passionens inverkan söker och finner vi allt fint hos varandra. Så småningom börjar vi söka efter saker som inte finns där. Då frågar vi oss varför gör han/hon si och varför gör han/hon så och vi upplever smärta och börjar ifrågasätta både det ena och det andra i vår relation.

Vi möts aldrig färdiga när vi går in i en relation. Vi möts för att växa tillsammans, för att hjälpa varandra att växa i kärlekens alla nyanser, att vara redskap för varandra genom att vi vidrör varandras sårbarhet och mönster. Endast genom att möta vår sårbarhet kan vi lösa upp de känslor som är förenade med våra gamla mönster som hela tiden slår tillbaka på oss.

Vet att endast den som vi känner stark kärlek till kan få oss att möta vår djupaste sårbarhet. Detta är den viktigaste processen i vårt liv för det är den enda vägen hem till oss själva. 

Så var villig att möta denna smärta med vetskap om att ingen varken kan eller vill såra den andra utan det är vi själva som väljer att bli sårade. Vi måste stödja varandra i denna sårbarhetsprocess så att tilliten så småningom skapas fullt ut och vi inte längre behöver ifrågasätta. I början analyserar vi varje liten handling i stället för att uppleva kärleken i allt det som finns, att i kärlek älska fram varandras fina och goda egenskaper, älska fram dem så att de egenskaper som inte känns bra drunknar i all denna kärlek. Och det vi saknar i vår relation kommer vi då också att finna så småningom, men låt tiden hela och läka. Varje relation är ett växande tillsammans där vi stöder, lyfter och bär fram varandra. 

När vi söker det som inte finns för tillfället så skall vi veta att i verkligheten så finns det, för kärleken omfattar allt. Vi har träffats för att växa i kärlek till oss själva och varandra och tillåter vi denna process att fortgå så får vi också allt tillsammans. Men om vi fortsätter analysera, ifrågasätta så skadar vi tilliten och förtar den fina känsla av kärlek som fanns där från början. Ska kärleken växa så vill den ha näring och därför behöver vi varandra. Vi behöver varandra för att nå sårbarhet, för att nå den sårbarhet som vi bärinom oss. Vi måste tillåta sårbarheten att komma fram och veta att vi integör detta för att göra varandra illa, utan det är en del i den process vi har föratt kunna växa. All den sårbarhet vi bär inom oss är det som hindrar oss att få ta del av kärlekens alla nyanser. Så därför skall vi glädjas åt varje del iprocessen som kan lösa upp det som sårat oss och förstå att vi aldrig vill göravarandra illa.

Ni skall veta att det är sällan vi kommer helt i fas med varandra fullt ut. För den gången vi står helt i fas med varandra så stannar tillväxten i kärleken. När näringen inte tillförs elden längre så falnar den. 

Kärleken innehåller allt, en del nyanser i kärleken som vi önskar oss döljs ochhindrar kärleken att blomma fullt ut, och det är våra gamla mönster som kan vara både medfödda och som vi präglats av genom livet, av våra föräldrar, samhället, genom romantiska föreställningar om hur en samvaro skall vara. Allt detta måste vi vara villiga att lösa upp.

Bara om vi förstår att det är våra mönster som hindrar kärleken att blomma fulltut kan vi möta svårigheterna utan kamp, och glädjas över att vi hittar och får nyainsikter. Och på så vis löser vi en liten bit i taget tills den blir en fullständigmanifestation i varenda liten cell i vår kropp. Då kan vi glädjas tillsammans åt,utan att vi hindras av våra rädslor och gamla mönster, att vi åter igen lyckats

närma oss en större kärlek.

I Kärlek, Ljus och Glädje Jonas
Siggarp 26 Januari 2002


Skapa din hemsida gratis!